28.1.14

శ్వేత ..... అత్తకొడుకు

శ్వేత ..... అత్తకొడుకు

అత్తకొడుకని నే చేరదీస్తే
చిత్తాన్నే దోచేసినాడే ఉత్తముడిగా కనిపిస్తూ

ఎంతెంత దూరం పోయాడో
ఏమేమి చేసాడో నే చెప్పజాల

ముత్యపు ముక్కెర ఇచ్చి
మువ్వన్నెల చీరలిచ్చి

మగడు నేనని చెప్పినాడు
మూడుముళ్ళు వేసేసినాడు .... 28-01-2014


No comments:

Post a Comment