1.1.14

నూతన సంవత్సరానికి ఆహ్వానం పలుకుతూ మిత్రులందరికీ శుభోదయం

నూతన సంవత్సరానికి ఆహ్వానం పలుకుతూ మిత్రులందరికీ శుభోదయం

ఆశలతీరం చేరుకుంటూ
కొత్త ఊహలకి ఊపిరి పోసుకుంటూ

నవతరానికి నాంది పలుకుతూ
నూతన సంవత్సరానికి ఆహ్వానం చెబుతూ

మిత్రులందరికీ శుభోదయం ..... శ్వేత 1 Jan 2014


No comments:

Post a Comment