20.1.14

మావోచ్చీసినాడే

శ్వేత ..... మావోచ్చీసినాడే

పట్టేసినాడే మావ - పట్టేసినాడే
వలవేసి వలపించి నన్నే పట్టేసినాడే మావా ll పట్టే ll

ఒళ్ళంతా తడిమేసి - వయ్యారాలు దోచేసి
ఓర సూపుల గాలమేసి - ఒడిసి పట్టేసినాడే మావా ll పట్టే ll

కాళ్ళకి కడియాలు తెచ్చి - సేతికి వంకీలు ఇచ్చి
నడుముకి వడ్డాణమెట్టి - నడుమును సుట్టేసినాడే మావా ll పట్టే ll

కళ్ళలోన కళ్ళుపెట్టి - మంత్రమేసి మాయసేసి
సందురుడిని సూపించి - సొగసులన్ని కాజేసినాడే మావా ll పట్టే ll
No comments:

Post a Comment