10.1.14

పెట్టినా విమర్శించేవాడు బిడ్డ, విమర్శించినా పెట్టేది అమ్మ .

పెట్టినా విమర్శించేవాడు బిడ్డ,
విమర్శించినా పెట్టేది అమ్మ .  


No comments:

Post a Comment