5.1.14

నేను నీకేమవ్వను

శ్వేత .... నేను నీకేమవ్వను

సెల్లునైన కాకపోతిని - సమంత చెంపను తాకగా
కాటుకైనా కాకపోతిని - కాజోల్ కంటిలో ఉండగా

అందెనైనా కాకపోతిని - అనుష్క కాలిని సోకగా
బిందీనైనా కాకపోతిని - భార్గవి నుదుటన ఉండగా

లిప్ స్టిక్ ఐనా కాకపోతిని - లైలా పెదవులు ముద్దాడగా
పేస్ క్రీమ్ నైనా కాకపోతిని - మమత మోమును ముద్దాడగా

ఝుంకా నైనా కాకపోతిని - జెనీలియ చెవులకు వ్రేలాడగా
గొలుసునైనా కాకపోతిని - గజాల మెడను తాకగా

వడ్డాణమైనా కాకపోతిని - వసంత నడుమును చట్టగా
గాజులైనా కాకపోతిని - గౌతమి చేతిలో ఉండగా

డ్రెస్ నైనా కాకపోతిని - దామిని అంటిపెట్టుకొని ఉండగా
మంచమైన కాకపోతిని - మల్లియను నా ఒడిలో సేదదీర్చగా  .... 5-1-14


No comments:

Post a Comment