25.1.14

ఆకాశమే నీకు హద్దు

ఆకాశమే నీకు హద్దు 

ఆకాశమే నీకు హద్దు 
అంతకు మించి అవధులు దాటొద్దు

కుల-మత భేదాలొద్దు
కలహాలు మనకొద్దు
కలహించుకోడానికి కారణాలు వెతకొద్దు

అత్యాచార అకృత్యాలు వద్దు

ఆగడాలు మానితే ముద్దు
అందరం కలసి ఉంటేనే ముద్దు...


వందే మాతరం ....... వందేమాతరం....26 JAN 13No comments:

Post a Comment