5.1.14

ఒళ్ళంత తుళ్ళింత

శ్వేత --- ఒళ్ళంత తుళ్ళింత

నీవు నాదరి చేరగనె
నా తనువంతా తుళ్ళింతాయె
ఒకింత సరసమ్ము శృతిమించె
వెనువెంటనే విరహమ్ము వెనుకకు జంకె
తనువులు పెనవేసి లోకాలు మైమరాచె .... 05-01-2014


No comments:

Post a Comment