12.10.13

కలిసుండండి ..... శ్వేత

కలిసుండండి ..... శ్వేత 


వద్దు వద్దు కోపాలు తాపాలు
మరువద్దు పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు

ఆలుమగలన్నాక ఉంటాయి ప్రణయకలహాలు
అవి కాకూడదు జీవితాన ప్రళయకలహాలు

అలుకలు మాని,కలతలు వీడి
కలిసుండాలి కలకాలము

ఇతర జంటలకు ఆదర్శమవ్వాలి
పిల్లలకు మార్గదర్శకం కావాలి
పెద్దల జీవితమున ప్రశాంతత నిలపాలి .....12 Oct 2013
No comments:

Post a Comment