16.10.13

నేను ఒంటరిని

ఆనందాల లోగిలిలో ఉన్నాను నేను ..... నీవు ఉన్న నిన్నలో 
కష్టాల కడలిలో ఉన్నాను నేను ...... నీవు లేని నేటిలో .......No comments:

Post a Comment