22.10.13

శ్వేత .... దరిచేరగరావ

శ్వేత .... దరిచేరగరావ

దూరంగా ఉండి అలా అలా చూస్తావేల 
పలుకరిస్తే పారిపోతావేల

ఎందుకు చెప్పవే రాధ
ఒక్కమారు పలుకరించగ రారాదా 

దరిచేరి ఒక్కమారు నాచెంత నిలు
పడతాను నేను నీ చిటికెనవ్రేలు ..... 22 Oct 2013

No comments:

Post a Comment