26.10.13

శ్వేత....... కినుకేలే బాల

శ్వేత....... కినుకేలే బాల

రేణుకా ! ఎందులకా కినుక
పిలచి ప్రేమించినందుకా 

వలచి వగచుట ఆపిక
చిరునగవు చూపింక 

పెట్టకు నను తికమక
చాలించు నీ నటనిక 

దరిచేర దాగుడుమూతలేల
ఓడిచేర రావే బాల ... 26 Oct 2013

No comments:

Post a Comment