21.10.13

శ్వేత........గోరింటాకుల పంట

శ్వేత........గోరింటాకుల పంట

పండెను ఈ రోజు మా ఇంట
గోరింటాకుల పంట

రారమ్మ చెలులారా
అట్లతద్ది ఆరట్లు అనుచు
నోచేదము మనము నోములపంట

ఊయలలూగెదం మనసారా
శ్రీను శివ కట్టిరి ఊయల
మనమంతా ఆడెదం ఈ వేళ

పిలువవే వల్లీ చెల్లి మన సఖులను
ఓ మమత ! నుమిత ! అమృత !
స్వర్ణ ! సుకన్య ! సరోజ !
రారండమ్మ ఆడేదము మనమంతా ఈ వేళNo comments:

Post a Comment