26.10.13

కలవరపడతావెందుకు

శ్వేత...... కలవరపడతావెందుకు

ఓసోసి సిన్నమ్మి
చెట్టుచాటునుంటావెందుకు 

నక్కినక్కి చూస్తావెందుకు
బిడియమెందుకు 

రా నాముందుకు 
కలవాలని ఉందా నీకు 

కలవరపడతావెందుకు
వెడదాం పెద్దల వద్దకు
మన కల "వరం" చేద్దాం రా నా చెంతకు ..... 26 Oct 2013

No comments:

Post a Comment