20.10.13

తొలకరిజల్లు కురిసింది నా మదిలో ....... నీ తొలిపరిచయంలో

తొలకరిజల్లు కురిసింది నా మదిలో ....... నీ తొలిపరిచయంలో
మది మారాకువేసింది ...... నీ మలిపరిచయంతో


No comments:

Post a Comment