17.10.13

సిగ్గిల్లి ముడుచుకున్న నీ మోము..... గులాబి మొగ్గల్లే ఉంది.

సిగ్గిల్లి ముడుచుకున్న నీ మోము..... గులాబి మొగ్గల్లే ఉంది..... @శ్వేత...17-10-2013No comments:

Post a Comment