20.10.13

అమ్మ చిరునామా

<3 ప్రేమ, త్యాగం, సహనం, బాధ్యత అనే నాలుగు స్తంభాలతో నిర్మించిన దేవాలయమే అమ్మ <3  

No comments:

Post a Comment