29.10.13

శ్వేత --- ఎన్నాళ్ళు మనకీ గ్రహపాటు

శ్వేత --- ఎన్నాళ్ళు మనకీ గ్రహపాటు 

బాధలేన్నో ఉన్నాయి మదిమాటున
చెప్పుకోవాలని ఉంది నీతో ఎదమాటున  

మనసుకేందుకో ఈ ఉలికిపాటు
కలవాలని ఉంది నిను అస్తమాటు 

పాడు(కను) దిష్టి తగిలెనేమో ఒకమాటు
కలిగెను మనకీ ఎడబాటు 

ఎక్కడ జరిగెనో పొరపాటు
ఇంకా ఎన్నాళ్ళు మనకీ గ్రహపాటు .... 29 Oct 2013

No comments:

Post a Comment