22.10.13

మదికి తాళం వేసా _ నా నుండి నిన్నెవరు దోచుకోకుండా

మదికి తాళం వేసా _ నా నుండి నిన్నెవరు దోచుకోకుండా.. @శ్వేత...22-10-13

No comments:

Post a Comment