18.10.15

వలపు కావ్యం అలంకరిస్తున్నా - తలపు(జ్ఞాపకాల) అక్షరాలద్దుతూ

వలపు కావ్యం అలంకరిస్తున్నా - తలపు(జ్ఞాపకాల) అక్షరాలద్దుతూ ...........శ్వేత 18 Oct 2015


No comments:

Post a Comment