18.10.15

ఎగసిపడుతున్న గుండె సవ్వడి - నీ ఊహల సడి వినినంతనే

ఎగసిపడుతున్న గుండె సవ్వడి - నీ ఊహల సడి వినినంతనే ...........శ్వేత 18 Oct 2015


No comments:

Post a Comment