29.10.15

నీ రూపాన్నేప్పుడూ బంధిస్తూనే(కౌగిలిస్తూనే) ఉంటాను - కనురెప్పల కౌగిళ్ళలో

నీ రూపాన్నేప్పుడూ బంధిస్తూనే(కౌగిలిస్తూనే) ఉంటాను - కనురెప్పల కౌగిళ్ళలో ..........శ్వేత 29 Oct 2015


No comments:

Post a Comment