18.10.15

కళ్ళు కిటికీలు తెరిచాయి - వలపు వాకిళ్ళలో నీవు కనిపించగానే

కళ్ళు కిటికీలు తెరిచాయి - వలపు వాకిళ్ళలో నీవు కనిపించగానే ...........శ్వేత 18 Oct 2015


No comments:

Post a Comment