29.10.15

శ్వేత ...... బాసలన్నీ మాయమాయే

శ్వేత ...... బాసలన్నీ మాయమాయే

ఊసులన్ని నిజమేనని బాసచేసితివానాడు
మదిమాటున బాసలన్నీ మసకబారెను  నేడు
నీతోటి నడకలన్నీ నీటిమీద రాతలాయే చూడు
విసిగి వేసారిన జీవితం  అంతమొనర్చ, విసిరేసాడు దేహాన్ని సాగరుడు  .... శ్వేత 11 July 2015


No comments:

Post a Comment