29.10.15

శ్వేత ..... చుక్క నీటి కోసం

శ్వేత ..... చుక్క నీటి కోసం

అన్నార్తులను ఆదుకునే అన్నదాత
ఆకలితో అలమటిస్తున్నాడు 
దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా గద్దిస్తున్నాడు 

గర్జించటం తెలిసిన ఓ మేఘమా వర్షించవాఅని 
చుక్క నీరు నోచుకోని
బక్కచిక్కిన దేహంతో
బ్రతికున్నదేందుకో తెలియక 

భగవంతుడిని నిందిస్తూ
భారంగా బ్రతుకీడుస్తూ 
భూమికి భారంగా నేనెందుకు బ్రతికున్నానా అని రోదిస్తూ...... 29 Oct 2015


No comments:

Post a Comment