2.10.15

గుండె సవ్వడి ఆగనంటోంది - నీ మౌనం వీడనంతవరకు

గుండె సవ్వడి ఆగనంటోంది - నీ (స్మరణ) మౌనం వీడనంతవరకు ....... శ్వేత  01 Oct 2015


No comments:

Post a Comment