2.10.15

కన్నీటితో అభిషేకించా - కనుదిష్టి తగిలి కల్మషమైన మన ప్రేమని,

కన్నీటితో అభిషేకించా - కనుదిష్టి తగిలి కల్మషమైన మన ప్రేమని.......శ్వేత 01 Oct 2015


No comments:

Post a Comment