18.10.15

వలపులెప్పుడు వాడిపోవు - తలపుల (జ్ఞాపకాల) నీరు జల్లుతుంటే

వలపులెప్పుడు వాడిపోవు - తలపుల (జ్ఞాపకాల) నీరు జల్లుతుంటే ...........శ్వేత 18 Oct 2015


No comments:

Post a Comment