18.10.15

తలపులు ఏరులై పారుతున్నాయి - జ్ఞాపకాలు కనుమరుగైపోతుంటే

తలపులు ఏరులై పారుతున్నాయి - జ్ఞాపకాలు కనుమరుగైపోతుంటే ...........శ్వేత 18 Oct 2015


No comments:

Post a Comment