18.10.15

మనసు లోయల్లో ప్రతిధ్వనించే నీ నామం - నిను తలచినంతనే

మనసు లోయల్లో ప్రతిధ్వనించే నీ నామం - నిను తలచినంతనే ...........శ్వేత 18 Oct 2015


No comments:

Post a Comment