29.10.15

శ్వేత ....... ఒంటరి పక్షి

శ్వేత ....... ఒంటరి పక్షి

కాయం గాయమై, హృదయం ముక్కలై
నిన్నటి కబురులే నేటి జ్ఞాపకాలై

మిగిల్చిపోయావు తీయని గురుతులు నాకై
జీవిస్తున్నాను నేను విగతజీవినై
ఒంటరి పక్షినై ..... 29 Oct 2015


No comments:

Post a Comment