29.10.15

నీ అల్లరి చూపుల్ని దాచలేను - నా ఆశల దోసిళ్ళలో

నీ అల్లరి చూపుల్ని దాచలేను - నా ఆశల దోసిళ్ళలో ..... శ్వేత 29 Oct 2015No comments:

Post a Comment