18.10.15

కలలు కరిగిపోయాయి - కలలో నీ వేడి నిట్టూర్పులకే

కలలు కరిగిపోయాయి - కలలో నీ వేడి నిట్టూర్పులకే  ...........శ్వేత 18 Oct 2015


No comments:

Post a Comment