29.10.15

శ్వేత ........ దూరమన్నది లేదుగా - మన ఎద మాటున

శ్వేత ........ దూరమన్నది లేదుగా - మన ఎద మాటున

కరిగిపోని కలలెన్నో - కనురెప్పల దుప్పటి మాటున
కలత వీడని కనులెన్నో - ప్రతి హృది మాటున

నలతెరుగని హృది ఉందా - ఈ పృధివి(విశ్వం) మాటున
కల్మషమన్నది లేదుగా - పసిహృదయం మాటున

మోసమన్నది తెలియదుగా - మన ప్రేమ చాటున
దూరమన్నది లేదుగా - మన ఎద మాటున ..... 29 Oct 2015


No comments:

Post a Comment