8.3.14

పడతి నీకు గతియన్నది తెలుసుకో ......మహిళాదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

పడతి నీకు గతియన్నది తెలుసుకో ..... మహిళాదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

పురాణేతిహాస చరిత్రలలో
బతికి బట్టకట్టిన మగవాడు లేడు
ఆడదాని ఉసురు తగిలినవారెవ్వరూ
గుర్తుంచుకొని మసలుకో
పడతే నీకు గతి అన్నది తెలుసుకో..... 8 March 2014


No comments:

Post a Comment