31.3.14

ఒక్కమారు వాలిపోనా - నీ ఎద తలగడపై

ఒక్కమారు వాలిపోనా - నీ ఎద తలగడపై ..... శ్వేత 31-3-14


2 comments:

  1. ఒక్కమారెంటి
    వెయ్యిన్నొక్క మార్లు
    తల పెట్టొచ్చు
    అన్నయ్య యెద పైన

    ReplyDelete