30.3.14

మనసు మలినమౌతుంది - నిన్ను తప్ప వేరే వారిని తలిస్తే

మనసు మలినమౌతుంది - నిన్ను తప్ప వేరే వారిని తలిస్తే ..... శ్వేత --- 30-3-14


No comments:

Post a Comment