31.3.14

నాకెంతో ఇష్టం - నా నువ్వు .... నీ నవ్వు

నాకెంతో ఇష్టం - నా నువ్వు .... నీ నవ్వు  --- శ్వేత 31-3-14


2 comments:

  1. స్పష్టమైన నువ్వు
    స్వచ్ఛమైన నవ్వు

    ReplyDelete