4.2.13

ఏమిసేతురా మావా.

ఏమిసేతురా మావా...... ఏమీ సేతురా !

ఏమిసేతురా మావా...... ఏమీ సేతురా !
ఎద పులకించి నేను-నర్తించ బోతుంటే 
నెమలమ్మ నను జూసి -నవ్విందిరా ఓ మావా! llఏమిసేతురాll

గుంభనంగా నేను- గంతులేస్తా వుంటే
లేడి పిల్ల నను జూసి- లే పొమ్మన్నదిరా మావా! llఏమిసేతురాll

యాదొచ్చి నువు నాకు -ఖత్ నే రాయబోతుంటే
కంగారులో కలము పాళీ విరిగిపోయినాదిర మావా ! llఏమిసేతురాll

సెరువుకాడకు నేను -తానమాడబోతుంటే
సేరువులోన సేప పిల్ల -ఛి ఫో అందిర మావా ! llఏమిసేతురాll

పేమతో నేను నీకు -పేమ లేఖ రాయబోతుంటే
పేమ పావురం వచ్చి-పట్టు కెళ్ళి పోనాదిర మావా ! llఏమిసేతురాll

కమ కమ్మని ఓ కవిత -నే రాయ బోతుంటే
కలువపూలు నను జూసి కన్ను గీటినాయిర మావా ! llఏమిసేతురాll

గొంతెత్తి నే నొక్క -కూని రాగం తీస్త వుంటే
కోకిలమ్మేమ్మో -నన్ను కసురు కున్నాదిరా మావా ! llఏమిసేతురాll

కాకి సేత నీకు -కబురంపుదామంటే
కాకేమో తన అందం -నాకు లేదన్నాదిర మావా ! llఏమిసేతురాll

బువ్వ తిందామని నేను- అవ్వ కాడికి బోతే
బువ్వ నేదు గువ్వా నేదు -అని అవ్వ కసిరేసినాదిర మావా ! llఏమిసేతురాll

ఒంగ తోట కాడ నిను -ఒంటరిగా కలుద్దామని వస్తే
తొంగి సూసీ నీవు -నన్నొడిసి పట్టేసినావురా మావా ! llఏమిసేతురాll......25 JAN 13.


No comments:

Post a Comment