4.2.13

నాయుడుబావ

నాయుడుబావ

సేటలోన రూకల్ని నేనేరబోతుంటే 
రూకల్లోన నా మావ మోము అగుపించే, 

బిందట్టుకెళ్లి సెరువుకాడ నే నీళ్ళాడబోతుంటే
సెట్టు సాటు నుంచి తొంగి సూస్తాడే నా మావ,

జొన్నకంకి సేలోన కంకుల్ని నేనేరబోతుంటే
కొంగట్టుకు లాగ్తడే నా కొంటె మావ,

నింగిలోన రేరాజు తొంగి సుస్తావుంటే
దోబూచులాడేటి నా మావ గుర్తుకొస్తుండు,

ఎన్న ముద్దంటి మనసున్న నా మావ
సందె పొద్దులకాడ నను చేర్త(కలుస్తా )నన్నడే,

అందరిలాంటోడు కాడు, బంగారు నా మావ
మనసున్న మారాజు, అందాల నా మావ.....12-01-2013.......No comments:

Post a Comment