4.2.13

ప్రేమే ద్వేషమా?

ప్రేమే ద్వేషమా?

ప్రేమించడమే తెలిసిన నా హృదయానికి 
ద్వేషించడం నేర్పావు నీవు

వలదు వలదని విలపిస్తున్నా
నన్నొదిలి నీవు వెళ్ళిపోయావు

నన్నుకాదని వదలి వెళ్ళిన
నిన్నెలా నే ప్రేమించటం?

ఇన్నాళ్ళు నా చిత్తంలోనే దాచాను నిన్ను
కాని ఆ చిత్తాన్నే చిద్రం చెసావీనాడు

వికసిస్తున్న మన స్నేహ కుసుమాన్ని
నిర్దాక్షిణ్యంగా తుంచేసావు నీవు...

నీవిపుడు నా దరికి చేరుతానన్నా
నా హృదయంలో చోటులేదంటాను నేను
నీ నీడ కూడా తాకరాదంటాను నేను....21 JAN 13...

No comments:

Post a Comment