4.2.13

శ్వేత ||కవ్వించకే చెలీ ||

కవ్వించకే చెలీ

నిండు పున్నమి పండు వెన్నెలలో
జాజిమల్లెల పందిరి క్రింద
సోకింది విరజాజుల సువాసన కమ్మగా
వచ్చినది ఎవరో నా చెంతగా
పసిగట్టె నా మనసు అది నిన్నుగా
తెల్ల మబ్బు చీరను కట్టి
ముంజేతికి నీ జడను చుట్టి
నీ వాల్చుపుల కన్నులతో
నన్ను కవ్వించకే చెలీ
హృదయ భారము పెంచకె.......02/01/2013No comments:

Post a Comment