4.2.13

బుజ్జాయి

బుజ్జాయి

బుడి బుడి అడుగుల బుజ్జాయి 
చకుముకి పాటల చెల్లాయి

జిలిబిలి పలుకులు పలుకమ్మ
ముసిముసి నవ్వులు రువ్వమ్మ

పడిపడి నవ్వులు నవ్వమ్మ
చిలిపిగ అల్లరి చెయ్యమ్మ

వడివడి అడుగులు వేయకమ్మా
సడిసడి అంతా చెయ్యమ్మా

ఆడుదామా మనము చెమ్మచెక్క
అందరం కలసి మెలసి ఎంచక్కా.......22 JAN 13


No comments:

Post a Comment