4.2.13

ఒంటరి పయనం

ఒంటరి పయనం 

చేతిలోన చెయ్యివేసి బాస చేసితివానాడు 
ఆ చేతిని విదిలించి దూరమయ్యావీనాడు

తిరిగిరాని లోకాలకి పయనమయ్యావు నీవు 
కనుల చూతామన్నా కానరాకున్నావు నీవు 

నిన్నొదిలి నేను ఉండలేనన్నావు.... నీవు.... ఆనాడు
నిన్నొదిలి ఒంటరినయ్యాను.... నేను..... ఈనాడు

ఎపుడు తీరునో నా ఈ హృదయభారం
ఎన్నాళ్ళో నా ఈ ఒంటరి పయనం

ఒక్కమారు కానరావా !
నను నీలో ఐక్యం చేసుకోవా!...25 JAN 13..No comments:

Post a Comment