4.2.13

బంగారు మావా

రారోయి బంగారు మావా 

రారోయి బంగారు మావా 
రారోయి బంగారు మావా

ఏడు మల్లెలెత్తు నీ మల్లి యంటివే 
ఏడు మూరల మల్లెలైన నీవు తేలేకపోతివే llరారోయి ll

పక్కూరి పొలములోకి నను రమ్మని పిలిసి నావు

పొలముకాడకు నేనొత్తె నువు పలక కుంటివే ll రారోయి ll


గుత్తి వంకాయ కూర నేనొoడి ఉంచినాను
గంతులేస్తా వచ్చి తినిపోర నా మావా llరారోయి ll

కాడెడ్ల బండి నీకు నేనివ్వబోతే
కాలి అందెలు నాకు నువ్వివ్వ జూస్తివే llరారోయిll

సందెపొద్దులకాడ నువ్వొస్తా నంటివే
నీ రాకకోసం నేనెదురు సూస్తా ఉంటినే llరారోయిll

ఎన్నాళ్లని ఎదురు చూడనోయి
నా దరి జేరి మనువాడ వోయి ll రారోయిll........29 JAN 13......No comments:

Post a Comment