4.2.13

ఓ నా చిట్టితల్లి

చిట్టితల్లి 

కడుపార నీకు పాలు పట్టంగ 
మనసారా నిను లాలింపంగా

తనువంతా నిను ముద్దాడంగ
నీ నవ్వులతో నను నేను మరచిపోవంగ

నీ చేష్టలతో నన్ను కట్టి పడేయ్యంగా
నీ బుడి-బుడి నడకలతో నన్ను అలరింపంగా

నీ బోసి నవ్వులే నాకు కోటి దీపాలు
నీ చిలక పలుకులే నాకు ముత్యాల మూటలు

నీకేమని ఎన్నని తెలుపనే
నా మనసంతా నీవేనని
నాలో నేనిక లేనేలేనని...23 JAN 13


No comments:

Post a Comment