9.9.14

శ్రీరాధామాధవులకు శ్రీచక్ర(యమునా పుష్కర)స్నానం

యమునా నది ఒడ్డున శ్రీరాధామాధవులకు శ్రీచక్ర(యమునా పుష్కర)స్నానం, తిరుమంజనం......  


No comments:

Post a Comment