3.9.14

శ్రీ గుల్లల వీర్రాజు గారి సంసార గాధ - సంతాన బాధ పద్యములు

శ్రీ గుల్లల వీర్రాజు గారి "సూక్తి సుమమాల" అనే నీతి పద్యములు నుండి 
"సంసార గాధ - సంతాన బాధ" అనే భాగం నుండి 10 పద్యములు


No comments:

Post a Comment