16.9.14

తపించిన మది బ్రద్దలయ్యేది - తాపసి ఎదలో లేనప్పుడే

తపించిన మది బ్రద్దలయ్యేది - తాపసి ఎదలో లేనప్పుడే @ శ్వేత 16-9-14No comments:

Post a Comment