16.9.14

జీవిస్తున్నా - నీ తలపులనే ఊపిరిగా శ్వాసిస్తూ

జీవిస్తున్నా - నీ తలపులనే ఊపిరిగా శ్వాసిస్తూ @ శ్వేత 16-9-14No comments:

Post a Comment