3.9.14

గుల్లల వీర్రాజు గారి చదువు పద్యాలు..

శ్రీ గుల్లల వీర్రాజు గారి "సూక్తి సుమమాల" అనే నీతి పద్యములు నుండి 
"చదువు" అనే భాగం నుండి 5 పద్యములు.


No comments:

Post a Comment